OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnosti REPROSAM, s.r.o., IČ: 00555517, se sídlem Modletice 140, 251 01 Modletice (dále jen „Společnost”)
 
 

1. Platnost

1.1 Obchodní podmínky Společnosti (dále jen „Podmínky“) jsou závazné pro každý smluvní vztah mezi ní coby prodávajícím a jinou právnickou nebo fyzickou osobou, coby kupujícím ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), pokud je s nimi kupující seznámen v podobě psaného textu nebo textu na internetové stránce Společnosti. Dále se za této podmínky vztahují i na veškeré cenové nabídky, které Společnost coby prodávající kupujícím učiní.

1.2 Uzavřením kupní smlouvy se Společností se kupující zavazuje akceptovat tyto Podmínky bezpodmínečně a v plném rozsahu, ledaže by písemně uzavřená smlouva stanovila jinak. Souběžné používání jakýchkoli jiných obchodních podmínek, včetně obchodních podmínek kupujícího není přípustné.

1.3 Pro danou nabídku či smlouvu jsou rozhodné Podmínky ve znění, se kterým byl kupující seznámen

1.4 Stanou-li se některá ustanovení těchto Podmínek neplatnými nebo neúčinnými, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení, pokud tato nemají vzájemnou vázanost. V uvedeném případě budou neplatná či neúčinná ustanovení bez zbytečného odkladu nahrazena takovými ustanoveními, která co nejvíce odpovídají jejich původnímu účelu. Společnost i kupující jsou povinni bezodkladně zahájit o takových změnách jednání.

2. Nabídky a kupní smlouva

2.1 Cenové nabídky kupujícím učiněné v jakékoli podobě ze strany Společnosti jsou závazné po dobu 14 dní od jejich předání, není-li v cenové nabídce uvedena lhůta jiná. Pokud kupující potvrdí svůj zájem cenovou nabídku Společnosti přijmout, objedná za předmětnou cenu určité množství nabízeného zboží. Objednávka může být učiněna (i) na zvláštním objednávkovém listě Společnosti, anebo (ii) písemnou objednávkou zaslanou poštou, faxem nebo emailem, která vedle ceny objednaného zboží obsahuje rovněž specifikaci druhu zboží, poptávané množství, způsob jeho balení a místo, dobu a způsob jeho dodání. Kupní smlouva bude uzavřena v okamžiku, kdy bude kupujícímu doručeno oznámení o tom, že Společnost objednávku přijala anebo uplynutím desátého pracovního dne po dni doručení objednávky Společnosti, pokud Společnost v této lhůtě kupujícímu neoznámí, že objednávku nepřijímá. Objednávku lze učinit i ústně po telefonu. V takovém případě se za okamžik uzavření smlouvy považuje okamžik, kdy Společnost objednávku kupujícího akceptuje.

2.2 Společnost si vyhrazuje právo kdykoli upravit svoji cenovou nabídku do doby jejího přijetí. Nová cenová nabídka nahrazuje veškeré předchozí cenové nabídky s účinností ode dne svého zveřejnění.

2.3 Kupní smlouvu mezi Společností a kupujícím lze změnit pouze písemným dodatkem.

3. Cena, platební podmínky

3.1 Ceny v cenových nabídkách Společnosti jsou uváděny vždy bez DPH a s DPH a nezahrnují náklady na přepravu zboží ze skladu Společnosti ke kupujícímu.

3.2 Není-li písemně stanoveno jinak, závazky kupujícího vůči Společnosti jsou splatné do 14 dnů ode dne vystavení faktury. Platebním místem je banka Společnosti. Bankovní poplatky za převod peněz hradí kupující.

3.3 Pro objednávky menšího rozsahu než 10.000,– Kč bez DPH (slovy desetitisíckorunčeských) si Společnost vyhrazuje právo požadovat platbu při předání zboží a hotově.

3.4 Má-li předpokládaná hodnota dodávky zboží překročit částku 100.000,– Kč včetně DPH (slovy stotisíckorunčeských), Společnost si vyhrazuje právo vystavit kupujícímu zálohovou fakturu až do výše 100% hodnoty dodávaného zboží.

3.5 Ocitne-li se kupující v prodlení s kteroukoli z plateb v rámci vzájemného smluvního vztahu, zavazuje se kupující zaplatit Společnosti úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Současně s nezaplacením řádně vyfakturované částky ze strany kupujícího vzniká Společnosti desátý den prodlení kupujícího s placením této částky právo zastavit další dodávky zboží tomuto kupujícímu. Dodávka zbývající části zboží může být obnovena, jestliže kupující zaplatí za dodávku předem a/nebo závazek bude zajištěn bonitním ručitelem.

3.6 Byla-li dohodnuta platba ve splátkách, a ocitne-li se přitom kupující v prodlení s úhradou byť jediné splátky, zbývající část dlužné částky se stává okamžitě splatnou a kupující ztrácí výhodu splátek.

3.7 Kupující není oprávněn jednostranně započítat žádnou svoji pohledávku vůči Společnosti (např. pohledávku na náhradu škody, nákladů soudních řízení atd.) proti pohledávce Společnosti na zaplacení kupní ceny.

4. Dodací podmínky

4.1 Společnost splní svůj závazek (i) řádným a včasným předáním zboží kupujícímu či jím objednanému dopravci, nebo (ii) řádným a včasným doručením zboží kupujícímu prostřednictvím pošty nebo zásilkové služby. Pokud se Společnost ocitne v prodlení s dodáním zboží, a zejména jsou-li přitom ohroženy přirozené termíny pro výsev a pro výsadbu sazenic, kupující je povinen o tom Společnost informovat, a poskytnout jí přiměřenou dodatečnou lhůtu pro provedení dodávky. Společnost poruší svou povinnost dodat zboží včas tedy až poté, kdy jí byla poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta k provedení dodávky a společnost tuto lhůtu nedodrží.

4.2 Kupující je povinen (i) učinit všechny potřebné úkony k tomu, aby mu Společnost mohla zboží řádně a včas předat, (ii) toto zboží od Společnosti převzít a (iii) potvrdit převzetí podpisem dodacího listu nebo doručenky. Je-li při předání podepisován dodací list, musí obsahovat minimálně specifikaci druhu zboží, jeho předávané množství, způsob jeho balení, místo, datum, hodinu a způsob jeho převzetí kupujícím.

4.3 Není-li ujednáno jinak, pro dodávky určené tuzemským kupujícím platí, že místem předání a převzetí zboží je sklad Společnosti. Není-li ujednáno jinak, pro dodávky určené zahraničním kupujícím platí dodací parita EXW ve smyslu dodacích podmínek INCOTERMS 2000 vydaných Mezinárodní obchodní komorou v Paříži.

4.4 Pokud kupující nebo jím objednaný dopravce zboží nepřevezme z důvodů, které nejsou na straně Společnosti, je dnem původně sjednaného předání a převzetí zboží splněno, na kupujícího přechází nebezpečí vzniku škody na zboží podle čl. 4.5 a Společnost je oprávněna zboží uskladnit na náklady kupujícího. O této skutečnosti bez prodlení vyrozumí kupujícího a sdělí mu skladovací náklady. Nevyzvedne-li si kupující zboží ani v den následující po dni původně sjednaném, může Společnost od smlouvy písemně odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné od okamžiku doručení oznámení o tomto odstoupení kupujícímu.

4.5 Není-li sjednáno jinak, okamžikem přechodu nebezpečí vzniku škody na zboží je (i) okamžik převzetí zboží kupujícím od pošty či zásilkové služby, (ii) okamžik převzetí zboží kupujícím od Společnosti v jeho skladě, (iii) okamžik převzetí zboží osobně kupujícím ve skladu Společnosti, anebo (iv) okamžik převzetí zboží ve skladu Společnosti dopravcem, kterého objednal kupující. Určení okamžiku převzetí zboží od pošty či zásilkové služby vychází z obchodních podmínek poskytovatele poštovních nebo zasilatelských služeb (např. Poštovní podmínky České pošty s.p. v platném znění apod.). Okamžikem převzetí zboží kupujícím ať už v jeho skladu nebo ve skladu Společnosti je okamžik podepsání dodacího listu kupujícím. Okamžikem převzetí zboží ve skladu Společnosti dopravcem, kterého objednal kupující, je podpis potvrzení o převzetí zásilky dopravcem ve smyslu § 2090 an. Občanského zákoníku. Řádnost dodání zboží ze strany Společnosti není narušena, pokud dojde k menší odchylce ve velikosti, balení, počtu či váze. Smluvní povinnosti Společnosti dodat smluvené množství zboží není tedy narušena při kvantitativní odchylce dodávky zboží do 10% ve velikosti, množství, balení, počtu nebo váhy. Pokud se objednané množství zboží liší od obvyklého balení nebo jeho násobku, je prodávající oprávněn dodat nejblíže vyšší množství.

4.6 Je-li zboží doručováno kupujícímu prostřednictvím dopravce, je povinnost označit zboží ve smyslu § 2091 Občanského zákoníku splněna vyplněním přepravních a dodacích listin, které zboží provázejí. U dodávek sazenic je tato podmínka splněna tehdy, je-li na příslušné paletě čitelně uvedeno jméno nebo obchodní firma kupujícího.

4.7 Společnost je oprávněna dodat zboží v několika dílčích dodávkách, přičemž může tyto dodávky fakturovat zálohově odděleně – po částech, přičemž po dodání všeho sjednaného zboží bude vystavena faktura a zálohy zúčtovány.

5. Výhrada dobré sklizně a jejího úspěšného zpracování

Schopnost Společnosti realizovat dodávky zboží je podmíněna obvyklou sklizní a jejím úspěšným zpracováním. Pro případ špatné sklizně nebo objektivních potíží s jejím zpracováním, si Společnost vyhrazuje právo od kupní smlouvy odstoupit a zboží nedodat. Současně ovšem může Společnost dodat kupujícímu s jeho souhlasem zboží v množství na trhu dostupném, anebo dodat se souhlasem kupujícího zboží, které je s objednaným zbožím kvalitativně srovnatelné.

6. Výhrada vlastnictví

6.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny.

6.2 Dosud nezaplacené zboží v držení kupujícího nesmí být dále prodáno bez písemného souhlasu Společnosti. V kupní smlouvě se třetí osobou je kupující povinen sjednat rovněž výhradu vlastnictví.

6.3 Kupující nesmí dávat nezaplacené zboží do zástavy a nesmí připustit uplatnění nároků na toto
zboží ze strany třetích osob.

6.4 Kupující je na požádání povinen vydat v případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany
Společnosti nezaplacené zboží nebo jeho nezaplacenou část zpět Společnosti.

7. Informace pro kupujícího

Informace poskytované jakoukoli formou Společností nejsou závazné. Popisy, doporučení a/ nebo ilustrace v katalozích a jiných propagačních materiálech, na internetu, nebo na obalu zboží vycházejí v maximální možné míře z výsledků výzkumu a praxe. Společnost nicméně v žádném případě neručí za kvalitu a kvantitu výpěstků kupujícího, ani za to, zda dodané zboží vyhovuje účelu, ke kterému bude kupujícím použito. Kupující je odpovědný za způsob uskladnění zboží a dále musí sám posoudit, zda je zboží vhodné pro jím zamýšlenou pěstitelskou produkci, a zda a s jakým výsledkem je použitelné v konkrétních podmínkách.

8. Odpovědnost za vady

8.1 Kupující je povinen si zboží při předání prohlédnout a zkontrolovat u osiv zejména druh, odrůdu, množství, stav obalu a aktuálnost záruční doby na obalu uvedené, u sazenic pak jejich celkový zdravotní stav a počet sazenic v sadbovači či přepravce. Zjevné vady a nedostatky musí oznámit Společnosti buď okamžitě v místě předání zboží, anebo písemně do tří pracovních dnů po tomto předání.

8.2 Záruční doba u sazenic zeleniny a květin činí tři týdny (§21 Zákon č. 219/2003 Sb.). Konec záruční doby u jiného zboží odpovídá datu uvedenému na obalu zboží, ledaže by Společnost písemně poskytla kupujícímu delší záruční dobu.

8.3 Skryté vady a nedostatky je kupující povinen oznámit Společnosti v záruční době, nejpozději však do tří dnů ode dne, kdy se tato vada nebo nedostatek projevily. Po marném uplynutí této lhůty nebude reklamace přijata a nároky kupujícího propadají. Odpovědnost Společnosti za vady, na něž se vztahuje záruční doba, nevzniká tehdy, pokud (i) jsou tyto vady způsobeny po přechodu nebezpečí vzniku škody na zboží podle čl. 4.5, a/nebo (ii) jsou způsobeny vnějšími podmínkami, zejména klimatickými, přičemž na vzniku vady nemá podíl ani Společnosti, ani osoby, s jejichž pomocí tato plní své povinnosti z kupní smlouvy. Odpovědnost Společnosti nevzniká ani tehdy, pokud kupující užívá zboží dodané podle kupní smlouvy k jiným účelům, než pro které je obvykle určeno, nebo jej chemicky ošetřuje, upravuje nebo přebaluje.

8.4 Vada nebo nedostatek musejí být v reklamaci popsány takovým způsobem, aby je Společnost nebo třetí osoby byly schopny posoudit a ověřit. Za tímto účelem musí vést kupující záznamy o použití zboží. To platí i pro další kupující, je-li zboží kupujícím prodáno.

8.5 Kupující nesmí vracet zboží Společnosti bez jejího souhlasu. Reklamované zboží je kupující povinen uschovat až do vyřešení sporu, nebo do doby, dokud Společnost neschválí jeho likvidaci, případně další prodej. Společnost přitom musí dbát toho, aby kupujícímu nevznikaly větší než nezbytně nutné škody.

8.6 V případě, že přetrvává spor ohledně klíčivosti, pravosti a čistoty odrůdy, čistoty osiva či sazenic a/nebo jejich celkového stavu, může kterákoliv ze stran požádat Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Odbor osiva a sadby v Praze o provedení příslušného odborného posudku. Náklady takového přezkoumání ponese ta ze stran, která nebude ve sporu úspěšná. Výsledky rozboru budou závazné pro obě strany, aniž by ovšem omezovaly právo kterékoli ze stran řešit spor způsobem podle čl. 10.

8.7 Drobné, nepodstatné vady nemají za následek odklad povinnosti uhradit kupní cenu.

9. Odpovědnost za škody

9.1 Poruší-li Společnost svou povinnost a kupujícímu vznikne škoda, je Společnost povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny (bez DPH) konkrétní dílčí dodávky zboží, při které došlo k porušení uvedené povinnosti. Pohledávka kupujícího z titulu výše uvedené smluvní pokuty může být po vzájemné dohodě kupujícího a Společnosti uhrazena i v naturální formě.

9.2 Za okolnosti vylučující odpovědnost Společnosti za škodu jsou považovány mimo jiné nepředvídatelné výpadky produkce u dodavatelů Společnosti vzniklé zejména v důsledku neúrody, a dále stávky v jiných podnicích než ve Společnosti, zejména v podnicích zajišťujících přepravu. Jestliže takový stav trvá po dobu delší 60 dnů, jsou jak kupující tak i Společnost oprávněni odstoupit od kupní smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné od okamžiku doručení oznámení o tomto odstoupení druhé straně.

9.3 Kupující bere na vědomí, že nemá nárok na náhradu škody, pokud nesplnění povinností Společnosti bylo způsobeno zaviněním kupujícího či osob, jejichž prostřednictvím vykonává podnikatelskou činnost, nebo nedostatkem součinnosti, kterou lze po kupujícím spravedlivě požadovat.

10. Poradenství

Poradenská služba poskytnutá prodávajícím je nezávazná. Poradenství, popisy odrůd, doporučení a vyobrazení jakéhokoliv druhu a formy se zakládají s co největší přesností na zkušenostech z pokusů a praxe. Prodávající neručí v žádném případě za odchylné výsledky dosažené na základě těchto informací. Kupující je sám zodpovědný za rozhodnutí, zda zboží je vhodné pro zamýšlené výnosy v daných lokálních podmínkách.

11. Právní režim

Smluvní vztah mezi Společností a kupujícím se řídí vždy českým právem. Práva a povinnosti smluvních stran podléhají režimu Občanského zákoníku, ledaže by písemná kupní smlouva stanovila jinak.

 

Modletice 140, 251 01 Modletice
V Modleticích 01.08.2021<
>